Bezbednost hrane-Ambalažni materijali-Proizvodi opšte namene

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane- ISO 22000, standard za lanac snabdevanja bezbednom hranom – LOKALNI OCENJIVAČI

ISO 22000 je globalno harmonizovan i procesno-orijentisan standard za bezbednost hrane koji može primeniti bilo koja organizacija u lancu hrane, od snabdevanja sirovinom do transporta. Standard utvrđuje minimalne zahteve za upravljanje korporativnim rizicima; pored HACCP-a u skladu sa Codex Alimentarius, takođe je neophodno da se demonstrira ispunjenost zahteva Dobre proizvođačke Prakse (GMP) i implementacija preventivnih programa.

ISO 22000 je razvijen da bi se osiguralo  da ne postoje slabe tačke u lancu snabdevanja. Bezbednost hrane je u vezi sa opasnostima koje se mogu javiti do trenutka potrošnje. Pošto se opasnosti mogu javiti u bilo kojoj delu lanca snabdevanja, neophodna je odgovarajuća kontrola. Bezbednost hrane je odgovornost svake karike u lancu.

Međunarodno priznat standard ISO 22000 je primenljiv na sve  organizacije, bez obzira na njihovu veličinu i složenost, koje su direktno ili indirektno uključene u proizvodnju hrane i koje žele da demonstriraju svoju usaglašenost sa HACCP u skladu sa Codex Alimentarius putem objektivnog i kompetentnog ocenjivanja. Standard se posebno odnosi na organizacije čiji je cilj sistem menadžmenta za bezbednost hrane, koji prevazilazi uobičajene zakonske zahteve.

ISO 22000 se zahteva za bilo koju organizaciju u lancu snabdevanja hranom, može se primeniti na sve organizacije od proizvođača hrane za životinje, primarnih proizvođača, prerađivača, transportnih i skladišnih operatera, prodavaca i drugih organizacija koje pružaju usluge u sektoru hrane.  Takođe je primenljiv na proizvođače i servisere opreme za preradu hrane, proizvođače ambalažnih materijala, sredstava za čišćenje, proizvođače aditiva i drugih sastojaka za prehrambenu proizvodnju.

ISO 22000 se može primeniti nezavisno ili integrisano sa drugim primenljivim standardima za sistem menadžmenta. ISO 22000 zahteva da se sve opasnosti koje se mogu pojaviti u lancu hrane, uključujući opasnosti povezane sa  procesima i okruženjem, identifikuju, ocene i kontrolišu.

Koristi za Vašu organizaciju:

 • Integracija procedura za analizu uzroka i preventivnih programa koji se odnose na bezbednost hrane
 • Povećana bezbednost proizvoda i smanjen rizik od odgovornosti za proizvod
 • Sistematična analiza i implementacija bezbednog i efikasnog procesa u interesu bezbednog proizvoda
 • Dokaz da je sprovedena detaljna analiza po pitanju bezbednosti proizvoda, kvaliteta i usaglašenosti sa zakonskim zahtevima
 • Poboljšano poverenje kupaca, dobavljača i zvaničnih kontrolnih organa na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Holistički pristup organizaciji u celini, kao i bezbedan i efikasan proces po pitanju higijene i zaštite zdravlja
 • Usaglašenost sa raznovrsnim zahtevima različitih standarda za hranu
 • Jednostavna integracija u postojeće sisteme menadžmenta, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001
 • Obezbeđuje zajednički jezik proizvođača i dobavljača i učvršćuje njihovo partnerstvo

HACCP – LOKALNI OCENJIVAČI

HACCP je donet za organizacije koje žele neutralno i kompetentno ocenjivanje da bi demonstrirali usaglašenost svog sistema menadžmenta, dobre proizvođačke prakse i koncepta preventivnog delovanja za eliminisanje opasnosti po zdravlje sa Regulativom (EC) 852/2004 (Higijena hrane) ili drugim odabranim referentnim sistemima. HACCP je takođe donet za organizacije koje komercijalno proizvode, prerađuju, distribuiraju ili stavljaju u promet prehrambene proizvode ili materijale koji su u kontaktu sa hranom. On se posebno odnosi na proizvođače u industriji hrane, trgovce prehrambenim proizvodima, organizacije u oblasti keteringa i gastronomije, ali takođe i njihove dobavljače, npr. proizvođače ambalažnih materijala.

HACCP koncept se zasniva na postojećem higijenskom konceptu u saglasnosti sa zakonskim zahtevima. Njegov cilj je da:

 • identifikuje specifične opasnosti po zdravlje potrošača hrane, bilo da su opasnosti fizičke, hemijske ili (mikro-)biološke prirode;
 • proceni verovatnoću njihovog pojavljivanja;
 • utvrdi preventivne mere koje treba primeniti da bi se ove opasnosti u procesu proizvodnje hrane  izbegle ili svele na prihvatljivi minimum.

Analiza rizika odn. opasnosti treba da se redovno preispituje i ažurira, posebno kada se uvode novi proizvodi ili u slučaju tehnoloških promena.

Sedam principa HACCP-a:

Princip 1: Sprovesti analizu opasnosti

Princip 2:  Identifikovati kritične kontrolne tačke

Princip 3:  Definisati kritične granice za svaku kritičnu kontrolnu tačku

Princip 4:  Definisati zahteve za praćenje svake kritične kontrolne tačke

Princip 5:  Definisati korektivne mere

Princip 6:  Definisati procedure za obezbeđenje efektivnosti HACCP sistema

Princip 7:  Definisati procedure za vođenje zapisa

Implementacija HACCP programa obuhvata monitoring, verifikaciju i validaciju da su procesi i procedure koji se primenjuju u proizvodnji bezbednog proizvoda efektivni.

Koristi za Vašu organizaciju:

 • Identifikacija, procena i kontrola opasnosti po zdravlje
 • Dokaz ispunjenosti sveobuhvatnih zahteva
 • Poboljšana zaštita potrošača i poverenje potrošača
 • Poboljšana bezbednost proizvoda i smanjen rizik od odgovornosti za proizvod
 • Efikasno praćenje opasnosti povezanih sa hranom

Bezbednost hrane – FSSC 22000 – LOKALNI OCENJIVAČI

Globalizacija tržišta omogućava globalnu nabavku sastojaka prehrambenih proizvoda. Za mnoge proizvođače kompleksnost lanca snabdevanja znači povećan rizik od incidenata povezanih za bezbednošću hrane. Dokazi o bezbednosti hrane nikad nisu bili značajniji.  U potrebi da se zadovolje zahtevi Globalne Inicijative za bezbednost hrane (GFSI), razvijeni su brojni standardi. Sertifikacija Sistema bezbednosti hrane ili FSSC 22000, je rezultat kombinovanja dva odvojena standarda, ISO 22000, sa zahtevima za sistem menadžmenta bezbednošću hranom i PAS 220, koji opisuje zahteve za prethodno potrebne programe. Efektivni i harmonizovani sistemi bezbednosti hrane upravljaju i obezbeđuju bezbednost i podesnost hrane u svakom delu lanca snabdevanja.

FSSC 22000 je namenjen za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane proizvođača koji prerađuju ili proizvode:

 • Lako kvarljive proizvode životinjskog porekla (meso, živina, jaja, mlečni i riblji proizvodi)
 • Lako kvarljive biljne proizvode  (sveže voće i voćni sokovi, sveže povrće)
 • Proizvode sa dužim rokom trajanja na sobnoj temperaturi (konzervisani proizvodi, keksi, grickalice, ulje, voda za piće, napici, testenine, brašno, šećer, so)
 • bio-hemijske proizvode za prehrambenu industriju (vitamin, dodaci i bio-kulture)
 • ambalažne materijale za pakovanje hrane (za direktni i indirektni kontakt sa hranom).

Napomena: transport i skladištenje na lokaciji i kao deo proizvodnih operacija (npr. zrenje sira) su uključeni. Standard je primenljiv na sve organizacije koje su u lancu proizvodnje hrane u navedenim kategorijama, nezavisno od veličine i složenosti, da li ostvaruju profit ili ne, bilo da su javne ili privatne.

Koristi za organizaciju od FSSC 22000:

 • Lako se integriše sa drugim sistemima menadžmenta uključujući:  kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost na radu
 • Sadrži zahteve ISO 22000:2005, PAS 220:2008 zahteve za prethodno potrebne programe (PRPs), HACCP, CODEX
 • Priznat je od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI)
 • Smanjuje opasnosti po bezbednost hrane
 • Promoviše stalna poboljšanja po pitanju bezbednosti hrane
 • Promoviše usaglašenost sa zakonskim i drugim zahtevima
 • Povećava transparentnost u lancu snabdevanja

IFS Food – LOKALNI OCENJIVAČI

Stavljajući svoje sopstvene maloprodajne brendove u promet, trgovci hranom su u većem riziku od odgovornosti za ove proizvode. Da bi se zaštitili, oni zahtevaju od proizvođača da obezbede dokaze o bezbednosti, kvalitetu i ispunjenosti zakonskih zahteva za njihove proizvode, na osnovu International Food Standard IFS. Članovi maloprodajnih udruženja u Nemačkoj (HDE), Francuske (FCD) i Italije (FEDERDISTRIBUZIONE) međusobno priznaju rezultate ocenjivanja i sertifikate i više ne sprovode svoja ocenjivanja dobavljača.

Standard se odnosi na proizvođače maloprodajnih brendiranih proizvoda, kao i na proizvođače sopstvenih brendova od kojih trgovci hranom zahtevaju da se podvrgnu ocenjivanju. Organizacije u lancu hrane koriste IFS da demonstriraju svoje aktivnosti u pogledu bezbednosti hrane, kvaliteta hrane i zakonskih zahteva za hranu.

Prednosti:

 • Pogodan alat za kontrolu ispunjenosti zahteva
 • Povećano poverenje korisnika i trgovaca u sposobnosti organizacije da sprovede sistematsku analizu i implementaciju efikasnih procesa po pitanju bezbednosti hrane
 • Dokaz da je korišćena sveobuhvatna analiza po pitanju bezbednosti, kvaliteta i ispunjenosti zakonskih zahteva za proizvode
 • Manji rizik od odgovornosti za proizvod kroz demonstrirano ispunjenje obaveza za bezbednost proizvoda
 • Uzajamno priznavanje sertifikata

BRC Food – LOKALNI OCENJIVAČI

Globalna Inicijativa za bezbednost hrane (GFSI) je bila rezultat saradnje vodećih svetskih eksperata u oblasti bezbednosti hrane iz redova prodavaca, proizvodjača i onih koji poslužuju hranu. Tokom prethodnih 7 godina, broj incidenata povezanih sa bezbednošću hrane je pokazao da su potrebna poboljšanja u ovoj oblasti. Globalna ekonomija u prehrambenoj industriji ima potrebu da se koristi zajednički jezik u cilju obezbeđenja bezbedne hrane.

BRC je pripremio standard koji bi objedinio sve GFSI zahteve. BRC je primenljiv na sve procese u obradi ili pakovanju hrane.

Koristi za Vašu organizaciju od BRC standarda

 • Fokus na bezbednost, zakonitost i jednakost zahteva
 • Jasni i detaljni zahtevi bazirani na HACCP principima
 • Standardizovani izveštaj koji pruža informacije o ispunjenju zahteva standarda
 • Zatvaranje svih neusaglašenosti identifikovanih u proveri pre izdavanja sertifikata
 • Komplementaran sa postojećim standardima npr. standardima za sisteme menadžmenta i HACCP
 • Bezbedan i efikasan tok procesa u interesu bezbednosti hrane radi brzog identifikovanja i kontrole rizika po pitanju higijene, kvaliteta i opasnosti po potrošače i definisanja efektivnih preventivnih mera

Kratak pregled BRC Standarda:

 1. Posvećenost najvišeg rukovodstva i stalna poboljšanja: Najviše rukovodstvo fabrike mora biti u potpunosti posvećeno primeni standarda i stalnom razvoju.
 2. Plan bezbednosti hrane (HACCP): Osnova za sistem bezbednosti hrane je efektivan HACCP sistem baziran na zahtevima međunarodno priznatog Sistema Codex Alimentarius.
 3. Bezbednost hrane i sistem menadžmenta kvalitetom: Zahtevi za menadžment kvalitetom i bezbednošću hrane zasnovan na principima ISO 9001. Uključuje zahteve za specifikacije proizvoda, odobrenje isporučilaca, sledljivost imenadžment incidentima/opoziv proizvoda.
 4. Zahtevi za lokaciju: Zahtevi za radnu sredinu (raspored i održavanje zgrada i opreme, čišćenje, kontrola štetočina i upravljanje otpadom).
 5. Kontrola proizvoda: Zahtevi za razvoj proizvoda, upravljanje alergenima, zahtevi za laboratorije i ispitivanja proizvoda.
 6. Kontrola procesa: Uspostavljanje i održavanje kontrole procesa kontrola mase/zapremine i kalibracija opreme.
 7. Osoblje: Zahtevi za obuke osoblja i zahtevi za zaštitnu odeću i ličnu higijenu.

BRC Global Food Standard nema gradaciju na osnovnom i srednjem nivou. Broj i vrsta neusaglašenosti se navodi u izveštaju. Organizacija prima pisani izveštaj koji obuhvata usaglašenosti i neusaglašenosti. Odgovorna lica treba da zatvore sve neusaglašenosti u roku od 28 dana i ocenjivaču prikažu dostignuti status. Više informacija se mogu naći na BRC website.

BRC/IOP Globalni Standard za ambalažu i ambalažne materijale

BRC/IoP je pripremljen za proizvođače ambalažnih materijala-komponenata ili materijala spremnih za pakovanje hrane, kao i za njihove dobavljače,  Pored toga, sertifikat BRC/IoP se preporučuje za sve dobavljače ambalažnih materijala od kojih lokalni ili nacionalni (npr. Velika Britanija) trgovački lanci zahtevaju da obezbede odgovarajući dokaz o usaglašenosti.

Najveći deo svih prodatih prehrambenih proizvoda u Velikoj Britaniji su maloprodajni brendirani proizvodi. Kako bi ispunili svoje zakonske obaveze, trgovci imaju obavezu da prate svoje dobavljače i da dokažu da sprovode sveobuhvatnu analizu pre stavljaja prehrambenih proizvoda u promet. Ovo takođe uključuje proizvođače ambalažnih materijala za hranu, koji treba da dokažu ispunjenost zahteva BRC/IoP.

Koristi za Vašu organizaciju:

 • Poboljšano poverenje trgovaca i kupaca ambalažnih materijala u bezbednost, kvalitet i zakonitost proizvoda
 • Povećana bezbednost proizvoda i umanjen rizik od odgovornosti za proizvod
 • Bezbedan i efikasan proces vodi ka bezbednosti ambalažnih materijala; rizici u pogledu higijene, kvaliteta i opasnosti po zdravlje potrošača se brzo identifikuju i efikasno kontrolišu a preventivne mere se efektivno sprovode
 • Pristup drugim tržištima hrane, posebno britanskom tržištu
 • Sigurnost da su ispunjeni zakonski zahtevi
 • Stalna poboljšanja kvaliteta, higijene i bezbednosti proizvoda
 • Smanjuje se broj provera preko druge strane i troškovi u vezi sa njima
 • Obezbeđuje se da isporučioci zadovoljavaju zahteve dobre higijenske prakse

 Zahtevi BRC IoP Standarda:

 • Organizacija
 • Upravljanje rizicima i opasnostima
 • Tehnički sistem menadžmenta
 • Fabrički standardi
 • Kontrola kontaminacije
 • Osoblje

BRC IoP Standard pokriva sledeće materijale

 • Papir i karton
 • Plastične mase
 • Staklo
 • Metal
 • Drvo

Postoje dve kategorije rizika sa različitim zahtevima u zavisnosti da li je pakovanje u direktnom kontaktu sa hranom ili ne. Da li će biti format ovog standarda u kategorjij A ili B definiše isporučilac ambalažnog materijala. Kategorija A pakovanja se smatra pakovanjem niskog rizika (sa tačke gledišta proizvođača); primeri su kartonske kutije u kojima je proizvod već upakovan u primarnu ambalažu. Ovaj tip ambalaže ne dolazi u kontakt sa samom hranom.  Stablo odlučivanja za kategoriju B je tipa kao kod direktnog kontakta sa hranom ili spoljna sredina može doći do nezaštićenog ili otvorenog prehrambenog proizvoda. Primeri ovog tipa pakovanja mogu biti: podloge za mikrotalasnu ili čaše u koju se hrana direktno pakuje.

GLOBALGAP/GRASP – LOKALNI OCENJIVAČI

GLOBALG.A.P. (Global Partnership for Good Agricultural Practice) je međunarodno priznat standard za održivu primarnu proizvodnju. GLOBALG.A.P. sertifikacija obuhvata bezbednost hrane i sledljivost, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i dobrobit životinja.  GLOBALG.A.P. je blisko povezan sa QMS i HACCP.

DQS CFS obezbeđuje GLOBALG.A.P. sertifikaciju u partnerstvu sa proverenim, akreditovanim partnerom.

Za više informacija, obratiti se na www.globalgap.org

Bezbednost hrane