Sistem menadžmenta kvalitetom-ISO 9001

Više od milion sertifikovanih kompanija u svetu koristi ISO 9001 standard kao sredstvo za upravljanje organizacijom i za stalno poboljšanje poslovanja. Standard sadrži međunarodno primenljive zahteve za sisteme menadžmenta kvalitetom u kojima se realizuju proizvodi ili pružaju usluge.

Sistem menadžmenta kvalitetom kompanije efikasno funkcioniše kada su definisani jasni korporativni ciljevi; postizanje ovih ciljeva treba da se ogleda u merljivim rezultatima – na osnovu ključnih indikatora koji proizilaze iz efikasnih i transparentnih procesa. Najbolji dokaz sposobnosti organizacije je stalno poboljšanje rezultata.

Osam principa menadžmenta pružaju putokaz za upravljanje organizacijom na fokusiran i sistematičan način i za obezbeđenje stalnih poboljšanja. Prvi od osam principa menadžmenta kvalitetom zahteva doslednu usmerenost ka klijentu – što je i najvažnija stvar za poslovni uspeh.

Koristi za Vašu organizaciju

 • Zadobijanje poverenja korisnika
 • Povećanje zadovoljstva korisnika
 • Jačanje motivacije zaposlenih
 • Jasno definisanje odgovornosti
 • Donošenje odluka na bazi činjenica
 • Uspostavljanje efikasnih i efektivnih korporativnih procesa
 • Umanjenje korporativnih rizika
 • Stalna poboljšanja
 • Ušteda vremena i operativnih troškova
 • Sprečavanje grešaka umesto ispravljanje grešaka
 • Poboljšanje korporativnog imidža
 • Eliminisanje problema u komunikaciji
 • Pripravnost za reagovanje na promene u okruženju i na tržištu

Novo izdanje standarda ISO 9001 objavljeno je 15.09.2015.

U poređenju sa ISO 9001:2008, glavne promene su:
• Novi standard se bazira na Aneksu SL – nova struktura visokog nivoa (HLS – High Level Structure) koja donosi zajednički okvir za sve standarde sistema menadžmenta

 • Novi format sistema menadžmenta koji odgovara strukturi visokog nivoa
 • Potreba da se razume kontekst organizacije i potrebe i očekivanja zainteresovanih strana
 • Naglasak na dostizanju dodatne vrednosti za organizaciju i njene korisnike
 • Jači zahtevi po pitanju liderstva, uključenosti i posvećenosti rukovodstva
 • Fokus na menadžment rizicima
 • Komunikacija i svest
 • Veća fleksibilnost i manje zahteva u vezi sa dokumentacijom sistema

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji – ISO/TS 16949

Automobilska industrija, kao celina, predstavlja odličan proces kvaliteta, stalno unapređenje i moć inovacije. ISO/TS 16949 je Tehnička Specifikacija za sistem menadžmenta kvalitetom razvijen od strane International Automotive Task Force (IATF) sa ciljem poboljšanja sposobnosti kvaliteta i sveukupnog procesa sertifikacije kroz ceo lanac nabavke. Primenjuje se na razvoj/projektovanje, proizvodnju i, kada je to bitno, instalaciju i servisiranje proizvoda vezanih za autobilsku industriju. Fokus ne leži na otkrivanju grešaka, već na izbegavanju njihove pojave.

Većina proizvođača originalne opreme (OEMs) zahtevaju dokaze o sistemu menadžmenta kvalitetom. Bez obzira da li je za mala ili srednja preduzeća (SMEs) ili za velike korporacije, sertifikat za ISO/TS 16949 je neophodan da bi organizacija ušla na određeno tržište. On je značajan za bilo koju organizaciju koja radi u proizvodnji, montaži ili održavanju u oblasti automobilske industrije, ili koja je navedena kao mogući isporučilac u ovoj industriji.

Prednosti sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO/TS 16949:

 • Poboljšan kvalitet
 • Poboljšana dostava na vreme
 • Akcenat na poboljšanju kvaliteta dobavljača
 • Smanjene varijacije
 • Povećana efikasnost
 • Smanjenje otpada

ISO/TS 16949 je zasnovan na procesno-orijentisanom ISO 9001, koji olakšava integraciju drugih važnih sistema menadžmenta uključujući ISO 14001 za Upravljanje zaštitom životne sredine i BS OHSAS 18001 za zdravlje i bezbednost na radu. Za klijente, zaposlene, investitore i javnost, implementacija i sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta demonstrira stalno poboljšanje performansi organizacije u oblastima kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti na radnom mestu.

DQS Inc. obezbeđuje nezavisna ocenjivanja preko treće strane, kao i ocenjivanja strategija, procesa i rezultata. Ovo će obezbediti menadžmentu potvrdu da sistem odgovara zahtevima standarda.

Sve aktivnosti u vezi sa standardima iz automobilske industrije ISO/TS 16949:2009 i IATF 16949:2016 isključivo realizuje DQS Holding GmbH.

Sistem menadžmenta kvalitetom u industriji zavarivanja – ISO 3834

Po pravilu, procedura sertifikacije se sprovodi u kombinaciji sa sistemom menadžmenta kvalitetom, ISO 9001. Ova kombinacija omogućava minimalan dodatni napor I minimalnim povećanjem vremena sertifikacione provere.

Uz iskustvo iz određenog poslovnog sektora, ocenjivači poseduju i stručno znanje u oblasti zavarivanja i zvanje evropskog inženjera zavarivanja ili ekvivalentno tome. Nakon uspešne sertifikacije, klijenti dobijaju zaseban sertifikat s odgovarajućim obimom sertifikacije.

Prednosti sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 3834

 • Ispunjavanje specifičnih zahteva korisnika
 • Međunarodno priznat dokaz sposobnosti menadžmenta kvalitetom u zavarivačkoj industriji
 • Smanjenje troškova sertifikacije kroz kombinaciju s osnovnim standardom, posebno sa ISO 9001, ISO 14001 ili BS OHSAS 18001
 • Smatra se osnovnim standardom u zavarivačkoj industriji
 • Transparentan prikaz internih zavarivačkih procesa predstavlja osnovu za unapređenje procesa
 • Proizvodnja uz ispunjenje određenih mera kvaliteta

Sistem menadžmenta kvalitetom u avio industriji – AS9100 i/ili AS9120

Vodeće avio kompanije sve više zahtevaju od svojih isporučilaca proizvoda ili usluga da budu sertifikovani prema AS9100 i/ili AS9120. Ovaj trend fokusiranja na samo nekoliko strateških dobavljača stavlja snažan akcenat na menadžment lancem snabdevanja. Sa povećanjem na više od 400 serifikovanih lokacija širom sveta, DQS Inc. je postao jedno od najznačajnijih sertifikacionih tela u oblasti avio industrije. DQS Inc. kancelarije u USA i DQS GmbH u Nemačkoj zauzimaju važne pozicije na tržištu sertifikacije u avio industriji.

Dobavljači avio kompanija – isporučioci visoko rizičnih proizvoda, roba ili usluga, imaju koristi od AS9100 i AS9120 standarda. Proizvođačima (AS9100) ili dobavljačima (AS9120) ovi standardi mogu strateški da unaprede njihov sistem menadžmenta kvalitetom.

Koje su koristi od primene ovih standarda?

-Stalna poboljšanja sistema i procesa

-Povećana prevencija grešaka

-Jačanje pouzdanosti i sposobnosti procesa u lancu vrednosti jedne organizacije

-Visok stepen zadovoljstva korisnika

-Zadovoljstvo zaposlenih

Grupa standarda AS91xx pruža okvir za sveobuhvatne sisteme menadžmenta kvalitetom zasnovane na ISO 9001:2008.

Koristi od sertifikacije su:

-vidljivi znaci ispunjenja OEM zahteva

-organizacija se registruje kao sertifikovani dobavljač u OASIS bazi

-uštede usled integracije normativnih i zakonski regulisanih zahteva

-transparentno i logično strukturiranje i usaglašavanje zahteva, specifikacija i proizvoda

Nova izdanja standarda AS9100, AS9110, AS9120 i AS9101

AS91XX:2016- AS&D industrija razvija novo izdanje AS standarda (AS9100, AS9110, AS9120 i AS9101) za 2016. Izmenjena izdanja zasnivaju se na ISO 9001:2015. Izmenjeno izdanje bi uključivalo 10 odeljaka umesto sadašnjih 8. Pažljivo se razmatraju zahtevi koji se uklanjaju u novoj verziji ISO 9001. Takođe se preispituju svi postojeći zahtevi AS&D-a kao i drugi ulazni elementi revizije.

Kvalitet u železničkoj industriji – IRIS

Kvalitet je najvažniji

Liberalizacija nacionalnih mreža železnica dobija zamah, zajedno sa povećanim pritiskom konkurencije. Ovo postavlja velike izazove, ne samo za operatore mreža železnica. Proizvođači železničkih vozila i dobavljači moraju da ispune sve veće zahteve koje globalni razvoj i proizvodno okruženje postavljaju po pitanju kvaliteta voznog parka.

IRIS je zasnovan na međunarodno poznatom standardu za menadžment kvalitetom, ISO 9001, dopunjenom specifičnim zahtevima industrije železničkih vagona. Kompanije fokusirane na razvoj i/ili održavanje, kao i proizvođači u ovom poslovnom sektoru mogu da dostignu IRIS sertifikaciju. Sa ovom sertifikacijom, oni mogu biti registrovani u UNIFE bazi podataka kojoj može da se pristupi preko svih veliki proizvođača železničkih vozila www.iris-rail.org.

Skoro četvrtina komanija sa IRIS sertifikatom u celom svetu su klijenti DQS Inc. Isto tako, više od jedne petine svih ocenjivača odobrenih od strane UNIFE rade za DQS Inc. – čineći DQS jednim od vodećih sertifikacionih tela u industriji železničkih vozila. Visok nivo kompetencija koje DQS poseduje u ocenjivanju integrisanih sistema menadžmenta je velika prednost za korisnike, pošto je zahtev za IRIS sertifikaciju često deo integrisanog ocenjivanja koji može da uključi ISO 14001 i/ili TS 16949.

Prednosti

 • Konkretni zahtevi specifični za železnicu vode ka poboljšanjima procesa i kvaliteta
 • Sinergija kreirana od integrisanih ISO 9001 i IRIS ocenjivanja
 • Međunarodno priznat sertifikat
 • Garantovana konkurentnost u industriji železničkih vozila
 • Registrovan kao IRIS sertifikovana organizacija u UNIFE bazi podataka, kojoj može da se pristupi kod svih veliki proizvođača vozila železnice
 • Registrovan u DQS Inc. Internet bazi podataka klijenata

Kvalitet u zdravstvenom sektoru-EN 15224

Standard EN 15224 razvijen je posebno za kvalitet u zdravstvenom sektoru. Namenjen je bolnicama i ostalim ustanovama u oblasti bolničke i zdravstvene nege. Fokus ovog standarda je na bolničkim procesima planiranja, realizacije i kontrolisanja i upravljanju rizicima. Obe komponente su jasni pokazatelji kvaliteta pružene usluge. DQS vrši sertifikacije procesa koji se temelje na integraciji upravljanja rizikom prema EN 15224 u već postojeći sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001.

Karakteristike kvaliteta usluge su: odgovarajuća i pravilna nega, dostupnost, efektivnost, efikasnost, ravnopravnost, nega na bazi naučnih činjenica, nega usmerena na pacijenta (uključujući zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja), integracija pacijenta, bezbednost pacijenta, pravovremenost i pristupačnost.

Svaki Vaš proces mora biti fokusiran na svih jedanaest karakteristika kvaliteta. Prednosti primene su povećana bezbednost pacijenta unutar Vaše ustanove, promocija kulture svesti u pogledu grešaka i bezbednosti i prepoznavanje mogućnsoti za unapređenja.

kvalitet