Udruženje RecyClass (RecyClass.eu) je ovlastilo sertifikaciono telo DQS Srbija za ocenjivanje i sertifikaciju reciklovanih materijala. RecyClass se fokusira na harmonizaciju pristupa verifikaciji reciklovanog sadržaja ocenjivanjem sledljivosti reciklovanog materijala u različitim fazama lanca prerade polimera. Šema sertifikacije predstavlja korak napred ka transparentnosti i poverenju krajnjih korisnika.